M Управление на проекта (Септември 2018 - Февруари 2020 г.)

Дейността по управление на проекта е хоризонтална и постоянна дейност за цялата продължителност на проекта, чиято главна цел е обезпечаване на необходимата рамка ресурси за кратко време, aдекватна от количествена гледна точка и ефективно изпълнение на бюджета.

T1 Предварително проучване относно туристическите оператори (Oктомври - Декември 2018 г.)

За да имаме цялостна картина на потенциалната целева група туристически оператори в Румъния и България, които могат да използват създадените чрез проекта туристически пакети, необходимо е да знаем към кого се обръщаме, c какъв потенциал разполагат, какви видове туристически оферти промотират в специфичния трансграничен регион, какви отношения имат с чуждестранните туристически оператори. Също така, важно е да разполагаме с актуализирана база данни с настанителни единици, които да могат да промотират и туристическите пакети като програма по избор, c изключение на настаняването, храната, свободното време за слънце и плаж, на пътническите превозвачи, които могат да обезпечават транспорта за туристите в рамките на туристическите пакети.

T2 Oрганизиране „Маршрут на мултикултурните традиции (2 дена)” (Юни - Ноември 2018 г.)

С оглед подготвяне на "Маршрут на мултикултурните традиции", който да бъде доставен на туристическия оператор, предвидено е провеждането на няколко дейности, сред които: 1) документиране на обичаите по повод сватбата при румънци, татари, арумъни, българи, роми и турци; 2) кинопродукция /художествен спектакъл за сватбените мултикултурни обичаи, реализиран въз основа на оригинален сценарий и на уникално художествено представление; 3) разработване на методологията на туристическия продукт; 4) разработване и напечатване на туристическата брошура "Маршрут на мултикултурните традиции (2 дена).

T3 Демонстриращ маршрут на мултикултурните традиции (2 дена) (Декември 2019 - Януари 2020 г.)

За директно промотиране на туристическия пакет, представителите на целевата група ще участват директно в дейността, състояща се от: 1) представяне на пакета, брошурата, методологията, филма; 2) участие на целевата група като туристи в разработването на пакета за да видят по какъв начин е организиран и в каква степен атрактивен и рентабилен може да бъде за двете страни – туристи и туристически оператори.

T4 Подготовка Яхтинг – Круиз в трансграничния регион (3 дена) (Декември 2018 - Февруари 2019 г.)

За подготовка на дейността "Яхтинг – Круиз в трансграничния регион (3 дена)" пакет, който да бъде доставен на туристическия оператор, необходими са няколко дейности, включително: 1) Услуга документиране: установяване на календара на пакетите, възможни места, развлекателна програма и календар на всеки етап на програмата, включително възможности за хранене, настаняване (2, 3, 4, 5 звезди); 2) Meтодологията на туристическите продукти ще включва всички необходими етапи за разработване на търговските оферти, заедно с туристическата брошура и документалния филм на продукта.

T5 Яхтинг - Круиз в трансграничния регион (3 дена) (Maй - Aвгуст 2019 г.)

Провеждане на дейността „Яхтинг - Круиз в трансграничния регион (3 дена)”, където туристите могат да се радват на нова комбинация: екскурзия с яхта, на природното наследство нa Черно Море, откривайки културното и природно наследство, както гастрономия/ специфична музика като нематериална част. За прякото промотиране на круиза, представителите на целевата група ще участват директно в дейността, състояща се от: 1) представяне на пакета, брошурата, методологията; 2) участие на целевата група като туристи в круиза за да видят по какъв начин е организиран и в каква степен атрактивен и рентабилен може да бъде за двете страни – туристи и туристически оператори.

T6 Подготвяне на туристическия маршрут за посещаване на религиозните обекти (3 дена) (Декември 2018 - Oктомври 2019 г.)

За подготвяне на туристическия маршрут за посещаване на религиозните обекти (3 дена), "който да се достави на туристическия оператор, са необходими няколко дейности, включително: 1) Услуга документиране: установяване на календара на пакетите, възможни места, развлекателна програма и календар на всеки етап на програмата, включително възможности за хранене, настаняване (2, 3, 4, 5 звезди); 2) Meтодологията на туристическите продукти ще включва всички необходими етапи за разработване на търговските оферти, заедно с туристическата брошура и документалния филм на продукта; 3) Снимане на документален филм на туристическия продукт; 4) Приложение за смартфон.

T7 Tуристически маршрут – посещаване на религиозни обекти (3 дена) (Ноември 2019 - Януари 2020 г.)

Tуристическият маршрут – посещаване на религиозни обекти (3 дена) ще включва материални елементи на религиозното и културното наследство, които не са оползотворени до настоящия момент в туристическите оферти, освен големите градове или села, много известни като например: католически, православни, арменски, гръцки църкви и храмове, допълнени от традиционната кухня, представящи мултикултурализма на района, датиращ от векове, съхранени във времето, отразяващи толерантността и доброто разбирателство между етническото население на визирания район, имайки предвид, че толерантността между етносите е актуална тема. За директно промотиране на маршрута, представителите на целевата група ще участват директно в дейността, състояща се от: 1) представяне на пакета, брошурата, методологията, филма; 2) участие на целевата група като туристи в разработването на маршрута за да видят по какъв начин е организиран и в каква степен атрактивен и рентабилен може да бъде за двете страни – туристи и туристически оператори.

T8 Подготовка ” Фестивал на пясъчните скулптури (3 дена)” (Февруари – юли 2019 г.)

Дейностите, свързани с подготвянето на Фестивала на пясъчните скулптури (3 дена) включват: разработване на методологията за изпълнение на фестивала с всички детайли относно организацията, промотирането, поддържането, начина на разработване на търговските оферти, включително настаняване и храна, правила на фестивала, правила за установяване на печелившите, маркетинг.

T9 ” Фестивалът на пясъчните скулптури (3 дена)” (Юли 2019 г.)

Фестивалът на пясъчните скулптури ще се проведе в област Добрич, на плажа. Туристическите оператори ще бъдат поканени да участват в мероприятието за да видят как е организиран, къде се намират местата, които предстои да бъдат включени в техните туристически оферти, въз основа на установените информации в предварителното проучване, ще имат и презентация на методологията и ще участват в 3-дневното мероприятие. Teматиката на конкурса ще има като източник на вдъхновение културното наследство във визирания район, запазвайки мултикултурализма като главна тема. Участниците ще бъдат туристи, които вече се намират в трансграничния регион и ще се регистрират за да участват. Освен това, тези туристически продукти ще бъдат промотирани авансово за привличане на нови туристи от Румъния, България и на международно ниво. Фестивалът на пясъчните скулптури е иновативен продукт, който може да обедини всички встрастени в изработването на пясъчни скулптури и е посветен предимно на младите хора, семействата с деца, но може да бъде атракция за всички хора, независимо от възрастта.

T10 Oрганизиране на ”Tрансграничен туризъм – Фестивал за танци за любители (3 дена)” (Септември 2018 - Aприл 2019 г.)

Дейностите по подготвяне на фестивала за танци за любители (3 дена) включват: разработването на методологията за изпълнение на фестивала с всички детайли относно организацията, промотирането, поддържането, начина на разработване на търговските оферти, включително настаняване и храна, правила на фестивала, правила за установяване на печелившите, маркетинг.

T11 ”Трансграничен туризъм – Фестивал за танци за любители (3 дена)” (Maрт 2018 - Aприл 2019 г.)

Провеждането на дейността „Трансграничен туризъм – Фестивал за танци за любители (3 дена)” ще се състои в окръг Констанца. Туристическите оператори (туристическите агенции, туристическите оператори, но и представителите на туристическите единици) ще бъдат поканени да участват в мероприятието за да видят начина, по който е организиран, къде се намират местата, които предстои да бъдат включени в техните туристически оферти, въз основа на установените информации в предварителното проучване, ще имат и презентация на методологията и ще участват в 3-дневното мероприятие. Фестивалът за танци сe явява взаимодействащ, творчески продукт, който ще съхранява тематиката на мултикултурализма чрез организиране на специални раздели за специфични етнически танци, представени първо от танцьор, научавайки туристите различни етнически танци, като нематериално културно наследство.

T12 Спомагателни услуги за туристическите оператори и туристите (Септември 2018 - Февруари 2020 г.)

С цел поддръжка развитието на нови новаторски туристически продукти, необходимо е да предостави на целевата група, на туристическите оператори, на туристическите единици всички необходими елементи и информации, които могат да им променят визията за класическите туристически продукти. Възнамеряваме да им предоставим наръчник относно творческия туризъм и проучване относно тенденциите в творческия туризъм, събирайки информации, методи, знания, примери добри практики, предпочитания и очаквания на туристите. Тези материали, напечатани и представени на сайта на проекта, ще доведат туристическите оператори по-близо до търсенето на туристическия пазар, в степента, в която предпочитанията на туристите постоянно се променят заради социо-икономическата среда. Също така, приложението за смартфон ще помогне на туристите да получат информации за маршрутите, съдържани от туристическите пакети (включително развитите в рамките на проекта), културни и художествени мероприятия във визирания трансграничен регион, които биха могли да допринесат за обмяната на туристи между Румъния и България, туристи и туристически оператори, като туристите са информирани за това, което предстои да се организира, кога, от къде / как могат да бъдат закупени билетите, получаване на детайлите и др. В рамките на проекта, екипът по проекта ще въвежда налични информации (нови туристически продукти), като туристическите оператори следва да получават достъп в приложението смартфон, тъй като създадената система ще позволява необходимото развитие. С оглед информирането на целевата група предстои организиране на медийна кампания, с акцент върху телевизията. Рекламната кампания ще бъде предавана по телевизия, както по румънски, така и български телевизии, които ще предават филмите (3 за 3-те туристически маршрути), разработени в рамките на проекта, по телевизионни канали, специализирани в туристическата област.

T13 Съвместна маркетингова стратегия за развитие и промотиране на трансграничните туристически продукти, включително за творческия туризъм (Февруари - Aвгуст 2019 г.)

Съвместната маркетингова стратегия за развитие и промотиране на трансграничните туристически продукти, включително за творческия туризъм, ще включва маркетингови действия и за промотиране за добро представяне на 5-те туристически продукти в двете държави и на международно ниво и за да представляват истинска забележителност за туристите и средство за поощряване на развитието на бизнеса на туристическите оператори. Стратегията ще включва ключови маркетингови понятия, характеристиките на маркетинга в областта на услугите и туристическия маркетинг, маркетингов микс за туристическите продукти. Това ще има предвид поведението на потребителите, оценката на типологиите туристи и на мотивациите и туристическите поведения, тяхното потенцилно приложение в развитието и маркетинга на туристическите продукти и решаващия процес на закупуване, aнализ на туристическите пазари, сегментиране на пазара, насочване и разположение на туризма и развитие на нишовите пазари, конкуренция и конкурентноспособно предимство. Съвместната стратегия ще бъде приложена от целевата група, представлявана от туристическите оператори, които в същото време се възползват от нея. Туристите, в качеството си на крайни бенефициенти на проекта, ще получат в края най-подходящите оферти.

C Комуникация (Септември 2018 - Февруари 2020 г.)

Комуникационната стратегия по проекта цели промотирането: на проекта и съобщаване на финансовите източници от ЕС; дейностите по проекта; на туристическите продукти. Първоначалните дейности се състоят в напечаването на брошури, представящи целите на проекта, целевите групи, дейностите и очакваните резултати, които ще бъдат разпространени по време на изпълнението на проекта. Публикациите относно създадените по проекта пакети, брошури, промотиране на радио и телевизионни предавания, част от комуникационната стратегия. Имайки предвид интересите на туристическите оператори, представляващи целевата група по настоящия проект и туристите в качеството си на крайни бенефициенти ще бъде разработена комплексна маркетингова и комуникационна стратегия. За тази кампания ще бъдат използвани различни маркетингови канали и инструменти за адекватно комюникиране на ползите и целите на проекта: реклама (телевизия, радио и новите медийни сайтове), комуникация и промотиране (посредством Интернет и социалните платформи).