За проекта

Проектът „Multicultya-Мултикултурно наследство и яхтинг върху природното наследство Черно Море за устойчиво и творческо развитие на туризма в трансграничната зона Констанца- Добрич” e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на програмата Интерреп V-A Румъния-България. Стойността на участието на ЕС е от 402.604,97 eврo (ЕФРР).