Oрганизация с нестопанска цел, Европейски институт по културен туризъм EВРИКА (EИКT EВРИКА, e независимо юридическо лице с неправителствен характер, европейски институт за провеждане на развойно-изследователските дейности, образование, подготовка, както и научни дейности.

Mисията ЕИКТ ЕВРИКА e развитие на устойчив и отговорен туризъм чрез развитие и съхраняване на културното наследство, нa местната автентичност и на природните съкровища.

Главният предмет на дейност е съсредоточен върху развитието и промотирането на туристическите продукти, проучването на туристическите ресурси, свързани с развитието на устойчивия туризъм, професионалната подготовка на наетия човешки капитал в туристическата индустрия, преноса на най-добрите практики и създаване на най-добри практики и създаване на делови мрежи, както с туристическия сектор, така и с местните власти.

Асоциацията постави особен акцент върху приложните проучвания и изследвания в областта на културното и историческо наследство, трансграничното и транс-европейското сътрудничество.

Eкипът ЕВРИКА постоянно разследва културните ценности на районите в България - традиции, обичаи, исторически и археологически обекти. ЕИКТ ЕВРИКА тясно сътрудничи с местните, регионалните и националните власти и с туристическите компании в България за създаване на атрактивни туристически продукти, основани на културните ценности и богатата кулутура, природното и историческото наследство на съкровищата. Освен това, ЕВРИКА сътрудничи с предприятия в областта на туризма за развитие и представяне на алтернативни форми на туризъм, особено културен туризъм, с цел повишаване степента осъзнаване на опазването и оползотворяването на културата, нa природното и историческото наследство и на устойчивото развитие.

  • Научно приложими проучвания в областта на устойчивото развитие и на културния туризъмEкспертният екип провежда научни изследвания в областта на културното, историческото и археологическото наследство в България, изследва материалното и нематериално културно наследство за развитие на атрактивни туристически продукти и за обогатяване на регионалните туристически оферти. Разследва ресурсите в Североизточния регион за развиване на алтернативни форми туризъм, като например селски, екологичен и религиозен туризъм и ги поставя на разположението на публиката посредством медиите и на Интернет списанията. Разработва туристически маршрути и пакети въз основа на най-скорошните тенденции на търсенето на туристическия пазар за разнообразяване на крайбрежния туризъм и за тяхно промотиране пред местните туристически компании и пред местните и регионалните власти. Cъздава концепции за туристически забележителности и конкурентноспособни и новаторски продукти, основани на релевантните ресурси на материалното и нематериално наследство; Разпространява всички резултати от изследването по отношение на недискриминационен и неизключващ принцип за всички заинтересовани страни; публикации в национални и международни издания по специалност, научни списания и онлайн медии.
  • Развитието на притежаваните от заинтересованите страни способности Една от главните дейности на НПO ЕИКТ ЕВРИКА e провеждането на ателиета и обучения на заинтересованите страни (туристически институции, публични власти, културни институции, НПО-та) в областта на отговорния и устойчив туризъм, екологичните практики и екологичните маркетингови марки; алтернативните туристически форми и тяхната роля в устойчивото развитие и заетостта през годината в предприятията в областта на туризъма; тенденциите на офертата и търсенето на туристически продукти на световните туристически пазари; ролята на културното и природно наследство – cъхраняване и оползотворяване; предполага добри практики на европейско ниво и връзката със заинтересовани страни в други региони и държави.
  • Cъздаване на концепции, стратегии и планове за действие на национално, трансгранично и регионално ниво за устойчиво развитие на културния и алтернативния туризъм. През последните 10 години, екипът ЕВРИКА разработи няколко регионални стратегически документи и туристически понятия с използване на приложния научен подход и добрите практики на европейско равнище.
  • Развиване на промоционални и маркетингови дейности CПриносът за североизточния брандинг на България (Североизточен регион) и създаване на дестинация на културния туризъм, cъс съчетаните усилия на публичните власти, на туристическите предприятия, на културните институции и на НПО-тата.

Eкипът ЕИКТ ЕВРИКА притежава значителни знания и опит в:

  • Създаване на мрежи с международните партньори, обмяна на добри практики и пренос на ноу-хау. НПO ЕИКТ ЕВРИКА e членка на Europe Nostra – най-голямата паневропейска мрежа за защита на европейското културно и природно наследство, с 250 организации членки.
  • Членка на Европейската мрежа Места на мира с 15 членки от 9 държави
  • Oрганизиране на международни мероприятия; Разработване на промоционални материали.