Проектът „Multi-cultural heritages and yachting on natural heritage Black Sea for a sustainable and creative tourism development on the cross border area Constanta Dobrich – Multicultya” открива вратите към мултикултурното опознаване на трансграничното пространство Констанца – Добрич. Партньори в този проект са Хуманитарната фондация Клопот със седалище в град Констанца, в качеството си на бенефициент и European Institute for Cultural Tourism Eврикa (EИКT Eврикa) - Dobrich партньор. Стойността на проекта е от: 495.000 eврo. Предишният опит на двата партньора отговаря чрез модерен подход на предизвикателствата, свързани със сезонния туризъм, който към настоящия момент не предлага никаква друга перспектива освен “море и слънце”. Днешният туризъм желае да има разнообразна програма, която да му помага да открива ”други хора, други души”. Културният туризъм, в чиято основа лежат специфични за района духовни ценности, представлява отговор на това желание. Мултикултурността представлява съществен елемент в развитието на туристически пакети, откриващи нови перспективи за опознаване за туриста. Профилът на модерния турист налага нова динамика на световния пазар, нa туристическата оферта като цяло. Местната туристическата оферта не представлява иновативен/творчески подход с добавена стойност на туристическия продукт за целевия регион. Нашият проект желае да покрие този дефицит с предложение иновативни туристически пакети. Модерният турист желае да изпитва уникален опит, в автентична среда, сменяйки позицията на обикновен наблюдател/посетител с тази на активен участник. Статистическите данни посочват, че започвайки от 2016 година се зарегистрира значително увеличаване броя на туристите, както в Констанца, така и в Добрич, поради възникналите проблеми на туристическия пазар на крайбрежието на други държави, като болшинството туристи предпочитат периода юли и август за прекарване на ваканциите на море и слънце. За консолидирани туристически оферти, които не зависят от международни положения, проектът създава общи, устойчиви и творчески продукти, като атракция, както в пълен сезон, така и извън сезона. Следователно, целта на проекта е разнообразяване на туристическите оферти, както за периода на летния сезон, така и извън сезона чрез оползотворяване на главните характеристики на района, развитие на новаторски и творчески туристически продукти, водещи до ръст на обмена туристи в трансграничното пространство. Целевата група по проекта е съставена от туристическите оператори, а туристите са крайните бенефициенти. Всички дейности по проекта имат трансграничен поход, тъй като включват двете страни по отношение на: партньорството, развитието/промотирането на туристическите продукти и услуги. Цялата концепция се основава на оползотворяването на нови и творчески туристически продукти, cъс съвместна стратегия за развитие / маркетинг, водещи до повишаване броя туристи в дадения район, разнообразяване на структурата туристи и удължаване на туристическия сезон.